Категории

  • Категории
  • СТЕЛАЖИ
  • Основен модул
  • Допълнителен модул
  • МЕТАЛНИ ШКАФОВЕ
  • КОЛИЧКИ
  • Гарови колички
  • Транспалетни колички
  • Платформени колички

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.Oбщи положения
 1.1. Уважаеми клиенти, добре дошли в онлайн магазина на „Атис Инженеринг”ООД.
Общите услвия представляват договор за покупко-продажба между „Атис Инженеринг” ООД и Клиента. Те уреждат начина и условията за покупко-продажба през електронния магазин. Поръчката има сила на договор, след изрично маркиране на бутон „съгласен съм с Общите условия”. Това означава, че сте прочели и разбрали Общите условия и сте
съгласни да ги спазвате. Договорът има съдебна тежест съгласно действащото българско законодателство.
 1.2. Страните могат в писмен договор, в приложение към такъв договор, в приемопредавателен протокол, във фактура и/или стокова разписка да уговарят помежду си условия, различни от настоящите Общи условия. Тези условия имат действие само за конкретната продажба и заменят съответните разпоредби от настоящите Общи условия.
 1.3. Всяко лице, ползващо онлайн магазина 
www.shop.atisbg.eu, поема всички рискове от използването на онлайн магазина, включително рисковете, свързани с технически неизправности на магазина, потенциално вредно съдържание и др.
 1.4. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

 2. Понятия, използвани в настоящите Общи условия
 2.1. „Онлайн магазин” е виртуалният магазин 
www.shop.atisbg.eu
 2.2. 
www.shop.atisbg.eu е собственост на „Атис инженеринг ООД", търговско дружество с ЕИК 103097952 седалище и адрес на управление.гр.Варна, ул. „Съединение” 4, ет. 1, ап36, наричано „Продавач”.
 2.3. „Клиент” е физическо или юридическо лице, което използва онлайн магазина 
www.shop.atisbg.eu и е приело Общите условия.
 2.4. „Потребител” е потребител по смисъла на Закона за зашита на потребителите - всяко физическо лице, което придобива продукти, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, както и всяко физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
 2.5. „Продукт” – стоките/артикулите, предлагани в онлайн магазина, описани с основни характеристики, изображение и цена.
 2.6. „ЗЗП” одзначава Закон за защита на потребителите.
 

3. Цени
 3.1. Цените на всички продукти, публикувани в онлайн магазина, са в български лева за единична бройка и с включен 20% ДДС.
 3.2. Продавачът си запазва правото да променя цените, обявени в онлайн магазина по всяко време. В случай на промяна на цената в сила е цената на продукта към момента на потвърждаване на поръчката по реда на чл. 4.1. от Общите условия.
 3.3. Освен ако е изрично посочено или договорено обратното, транспортните, куриерските разходи, разходите за разнос и монтаж не са включени в продажната цена. Цената на транспорта, разноса по етажи и монтажа се заплаща от Клиента съгласно уговорка с Продавача. Куриерските разходи и разходите за задължителна застраховка на пратката при наложен платеж са посочени отделно в онлайн магазина на Продавача.
 3.4. Товаро-разтоварните работи при доставка са отговорност на Клиента, освен ако е изрично посочено или договорено обратното.


4. Поръчка. Сключване на договора.

4.1. Клиент, желаещ да закупи стока от онлайн магазина, подава заявка за това чрез попълване на електронната бланка, публикувана на сайта www.shop.atisbg.eu. В заявката задължително се посочват адрес за доставка, имейл и телефон за контакти. В 3-дневен срок от получаване на надлежно попълнена от Клиента електронна бланка консултант на Продавача обработва данните от нея и попълва бланка-поръчка, която се изпраща на имейл на Клиента за одобрение и потвърждаване на поръчката. В бланката поръчка се съдържат всички детайли по заявката (срок на доставка, плащане, включително авансово плащане, ако такова е дължимо, параметрите на поръчаните
продукти) Едва след получаване на потвърждението на Клиента (писмено по имейл), същата се счита за валидно направена - чрез наложен платеж (при получаване на стоката) – Клиентът заплаща дължимата сума на доставчика/куриера при получаване на поръчката; - плащане по банков път (преди доставката на стоката) – Клиентът извършва
банков превод по сметката на Продавача, посочена на сайта 
www.shop.atisbg.eu, а именно: IBAN: BG87UBBS80021043944120 BIC: UBBSBGSF

5. Изпълнение на договора. Доставка
5.1. Сроковете за изпълнение на договора за покупко-продажба от страна на Продавача зависят от наличността у Продавача на поръчаните от Клиента продукти, местоположението на дадения от Клиента адрес и други обстоятелства. Наличните на склад продукти се доставят в срок до 7 работни дни. Срокът на доставка на останалите продукти е различен в зависимост от срока, необходим за набавянето им.

5.2. Когато Продавачът не може да изпълни поръчка, която вече е приел, той е длъжен да уведоми Клиента за това в срока по чл.5.1. и да възстанови всички заплатени от Клиента сума, ако има такива, в срок до 30 дни от датата, на която Продавачът е следвало да изпълни задължението си по договора. Продавачът възстановява заплатената от Клиента сума без лихви или други вид компенсации.
5.3. Доставката се извършва до адрес на Клиента  или до офисите на куриерска фирма  и е за сметка на Купувача, освен ако не е уточнено друго при поръчката на съответния артикул.
5.4. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоките. Ако той не изпълни това свое задължение, стоките се връщат в търговския обект на Продавача, за което Клиентът бива уведомен. В тези случаи Клиентът дължи на Продавача заплащане на направените разходи за доставката и връщането на продуктите обратно. Клиентът има възможност да получи върнатите продукти на място в търговския обект на Продавача, освен ако Страните са уговорили повторно предаване
на стоките на Клиента за негова сметка.
5.5. Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до входа на сградата, в която се намира адресът на доставка, посочен в заявката.
5.6. Товаро-разтоварните работи при доставка са задължение и отговорност за Клиента.

5.7. В случай че страните са уговорили авансово плащане и такова не бъде извършено, за Продавача не възниква задължение за доставка на заявената стока.
5.8. В случай, че Клиентът не направи плащане, след като е посочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, за Продавача не възниква задължение за предаване на стоката.
5.9. В случай че Клиент, поръчал продукти от онлайн магазина, остане неоткриваем за уточняване адреса и времето за доставка, Продавачът си запазва правото да анулира поръчката.
5.10. Продавачът няма да носи отговорност за закъснения поради причини извън неговия контрол, включително без да се ограничава до: природни бедствия, терористични актове, войни, размирици, стачки, действия/бездействия на правителството или публичната администрация, недостиг на материали, ограничения в доставките, липса на транспортни съоръжения или всяко закъснение, дължащо се на производителите на предлаганите от Продавача стоки или на подизпълнители и доставчици на Продавача. В случай на такива обстоятелства Продавачът следва да уведоми Клиента в седемдневен срок от настъпване на обстоятелството, като всички срокове за доставка следва да се удължат в съответствие с времетраенето на форсмажорното събитие, а ако то продължи повече от 30 дни, всяка от Страните ще има право да се откаже от договора за продажба.

6. Отказ от поръчка
6.1. Съгласно чл. 55 от ЗЗП Потребител има право в
14-дневен срок, считано от датата на получаване на продукта, да се откаже от него, като разходите и отговорността за връщането на продукта за сметка на Потребителя. Отказът от поръчка се извършва писмено чрез електронната поща : office@atisengineering.com
6.2. В случай, че Потребителят се откаже от продукта съгласно чл. 6.1., Продавачът се задължава да му върне обратно заплатената сума. Сумата се превежда по посочена от Потребителя банкова сметка не по-късно от 1
4 дни, считано от датата на упражняване правото на отказ и при условие, че продуктът, който бива отказван, бъде получен на адреса на Продавача.
6.3. Върнатият продукт се приема само ако е в подходящ търговски вид, не е бил ползван, целостта на продукта или оригиналната опаковка, включително етикета, е ненарушена и цялата прилежаща окомплектовка е налице.
6.4. Срокът за връщане на продукта е не повече от 3 работни дни от датата на отказа на поръчката.
6.5. Когато Клиентът върне стоката в складовата база на „Атис Инженеринг” ООД и същата не отговаря на изискванията за върната стока, а именно да не е в подходящ търговски вид, била е ползвана, целостта на продукта или оригиналната опаковка, включително етикета е нарушена и цялата прилежаща окомплектовка не е налице, то тогава Продавача има право да не удовлетвори рекламацията, като приеме стоката в складовата си база и уведоми Клиента, че в 5-дневен срок може да си я получи обратно. Продавачът не носи отговорност за съхранението на стоката, в случай че Клиентът реши да не си я вземе обратно.
6.6. Когато Продавачът изпълни друго вместо дължимото и Клиентът упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на продукта са за сметка на Продавача, за което Потребителят следва да бъде уведомен.
6.7. Когато Клиентът използва правото си на отказ от поръчка, по която е направено авансово плащане от страна на Продавача към производител или вносител за съответната стока, то Клиента има право да получи обратно авансовото плащане, като за Продавача остава правото да задържи 10% от стойността на поръчката и да върне остатъка от сумата в 10 дневен срок.
6.8. При отказ от вече подадена поръчка, в случай, че стоката е вече предадена на куриер за доставка, Продавача ще откаже правото за отказ. В този случай е необходимо Купувачът да откаже поръчката при получаване от куриер, като разходите за доставка и връщане са за сметка на Купувача.

7. Рекламации
7.1. Продавачът представя продуктите в онлайн магазина си възможно най
-реалистично и с възможно най-пълно описание. Въпреки това цветовете и снимките могат да изглеждат различно на различни монитори и Клиентът трябва да има предвид, че са възможни разлики в цвета на продуктите. Продавачът не носи отговорност за предоставената от производителите информация за стоките. С цел избягване на евентуални недоразумения Клиентът може да получи максимално пълна информация за продуктите на посочените на сайта телефони или чрез електронната поща: office@atisengineering.com.
7.2 При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някои от придружаващите я аксесоари и/или на които и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.
7.3 Ако потребителят установи след получаването на стоката някакви счупвания , наранявания или липсни на някакви детайли , то той е длъжен да уведоми Продавача най-късно до 5 дни от датата на получаването на стоката по телефон и/или електронна поща за да получи информация за реда и срока за отстраняването на проблема.
7.4 Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Адрес за жалби: гр. Варна ул. "Генерал Столетов" №3, етаж 2, офис 6

e-mail: office@atisengineering.com

Телефон +35952 / 60 22 98

7.5. Рекламации се вписват в специален регистър само срещу представяне на касова бележка или фактура, издадена от Продавача, протоколи или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното, както и други документи, установяващи претенцията по основание и размер..
7.6. Претенцията за рекламация се оценява от представител на Продавача на място в магазина, а в случай че това е свързано с големи неудобства за Клиента поради размерите и естеството на продукта – на мястото, където се намира продуктът в рамките на работното време на магазина, като Клиента заплаща всички разходи свързани с огледа и установяване на рекламационните претенции. При удовлетворяване на рекламацията се издава акт за същото в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.
7.7. Привеждането на продукта в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на 30 дни, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
7.8. При получаване на стоката Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, той следва незабавно да информира лицето, извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра с описание на явните недостатъци, които се подписват от получателя на
стоката и представителя на куриерското дружество. В случай, че Клиентът не направи рекламация на момента или дори да направи такава не подпише констативен протокол, същият губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци.
7.9. Задължението на Продавача за удовлетворяване на рекламация отпада в следните случаи:
 - опит за ремонт от неоторизирано от Продавача лице;
 - неправилно товарене, транспорт, разтоварване от Клиента или неспазване на
инструкциите за съхранение, употреба и работа със съответните стоки, описани в
съпътстващата стоките документация на производителя или приложимите стандарти;
 - дефект, причинен от неправилна или груба употреба;
 - дефект, причинен от външни причини (включително, но не ограничени до
физическо, химическо, електрическо или друго въздействие, несвързано с нормалната
експлоатация на продукта, неподходящи консумативи или среда на работа и т.н.);
 

8. Услуги, предлагани от Продавача
 8.1. Доставки на стелажи до адрес на Клиента, разнос до етаж, монтаж на предлаганите продукти (по желание на клиента) и др. са възможни за гр. Варна и се начисляват индивидуално в зависимост от конкретните параметри на поръчката.

9. Лични данни
 9.1. „Атис инженеринг ООД" е регистрирано като Администратор на лични данни според изискванията на Закона за личните данни с Удостоверение 147909/19.10.2010г. 


10. Други
10.1. Родителите, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, или на лице поставено под запрещение, отговарят за всички вреди, причинени от същото на Продавача, при извършване на поръчки на предлагани в онлайн магазина продукти или при ползване на други услуги, достъпни през онлайн магазина.
10.2. Нищожността на клауза от Общите условия или на допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора за продажба като цяло.
10.3. За всеки спор относно сключения договор за продажба и за всички въпроси, неуредени в Общите условия и/или в други писмени договорености между Страните, се прилага българското гражданско и търговско право. При непостигане на съгласие споровете се отнасят за решаване пред компетентния български съд.


Designed by Genchev Group Ltd.
"АТИС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД © 2018